Tag Archief van: SPE Amsterdam

In 2012 stelt de gemeente Amsterdam budget beschikbaar aan maatschappelijke organisaties die laagdrempelige activiteiten organiseren die bijdragen aan de positieversterking van Amsterdamse vrouwen met lesbische of biseksuele gevoelens. Je moet een stichting of vereniging zijn, de activiteit moet op Amsterdammers gericht zijn en aansluiten bij de doelstellingen van het emancipatiebeleid. De criteria worden in de startbijeenkomst uitgebreid
toegelicht.

“Zichtbaarheid van les/bi vrouwen” is een van de speerpunten van het Amsterdamse emancipatiebeleid. Op 9 februari aanstaande (14.00-17.00)
is de startbijeenkomst van dat speerpunt.

De doelen van de bijeenkomst zijn:
1. het informeren van het veld over de werkwijze en criteria voor het indienen van projecten, om in aanmerking te komen voor
(deel-)financiering vanuit het door de gemeente beschikbaar gestelde budget op het speerpunt Zichtbaarheid van lesbische vrouwen
2. het stimuleren van uitwisseling en samenwerking tussen organisaties die zich inzetten voor vrouwen met lesbische of biseksuele gevoelens.

We willen je vragen een ‘Elevator Pitch’ voor te bereiden voor je organisatie. Tijdens de startbijeenkomst zullen de aanwezigen deze aan
elkaar presenteren. Hoe zou je in één minuut omschrijven wat jouw organisatie doet? Voor wie zetten jullie je in? Wat maakt jullie
aanpak succesvol?

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:
14.00 Welkom door Merel Baracs van het Servicepunt Emancipatie
14.10 Toelichting op de emancipatienota door Marian Visser en Nathalie
Sichtman van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
14.20 Introductie op het speerpunt Zichtbaarheid van lesbische vrouwen
door Merel Baracs
14.30 Gesprek: wat is er concreet nodig in de stad voor vrouwen met
lesbische of biseksuele gevoelens?

15.15 Pauze

15.30 Deze organisaties zetten zich in voor Amsterdamse vrouwen met
lesbische of biseksuele gevoelens: Elevator Pitches
16.15 Toelichting op de procedure en criteria rond het indienen van projecten
16.45 Afronding

De locatie van de bijeenkomst:
Servicepunt Emancipatie (gebouw van de Bunt)
Weerdestein 97
Amsterdam
Tel: 020-5408595
I: www.spe-amsterdam.nl

Aanmelden is verplicht: info@spe-amsterdam.nl Je kunt op dit adres ook terecht met vragen.

Vera en Irene openen de debatavondCOC Nederland en Stichting OndersteBoven geven sinds 1,5 jaar in een lesBische Alliantie met onder andere Zij aan Zij – ondersteund met een subsidie van OCW -een impuls aan de LesBische emancipatie door het samenbrengen en combineren van de vele kleinschalige, en soms lokale activiteiten die vanuit de LBT-gemeenschap worden ondernomen. De alliantie wil de zichtbaarheid van LBT-vrouwen te bevorderen en vanuit een centrale positie de LBT-agenda behartigen

De alliantie heeft de doelstellingen die ze zich voor deze periode stelde grotendeels gehaald. We zien dat het belang van lesBische zichtbaarheid steeds breder wordt erkend en dat de community in beweging komt en dat er steeds meer gebeurt in het land. OCW ondersteunt de alliantie nog eens voor 3 jaar bij haar landelijke inspanningen. Daarnaast zet de gemeente Amsterdam de komende drie jaar in op lesbische zichtbaarheid, door deze als een van de vijf pijlers in haar emancipatienota op te nemen.

Na afloop netwerken tijdens de borrel In het debat ‘Zijn we nu Zichtbaar LesBisch Genoeg’ dat de alliantie in samenwerking met SPE Amsterdam organiseerde kijken we, met Kim Wannet van SPE als moderator, terug en vooruit. Vera Bergkamp (COC) en Irene Hemelaar (OndersteBoven) zetten uiteen waarop de afgelopen 1,5 jaar is ingezet. Amsterdams wethouder Andrée van Es vertelt over het belang van de emancipatienota. Hierna volgen levendige gesprekken met zo’n 55 betrokken vrouwen met verschillende culturele achtergronden, verschillende leeftijden en zeer uiteenlopende visies.Hierbij dienden de volgende vragen als uitgangspunt:

– Zijn we er al bijna met de emancipatie, sociale en zelfacceptatie van lesBische vrouwen? Of nog lang niet?
– Wat gebeurt er al en wat zou er (nog meer) moeten gebeuren?
– Door wie?
– Wat kan er beter / anders?

In een viertal discussies komen deze vragen in een verschillend perspectief aan de orde:
-Positie van biseksuele vrouwen binnen LesBische beweging
-Belang van zichtbaarheid vanuit genderperspectief
-Meiden/vrouwen met een migrantenachtergrond
-De zichtbaarheid van LBT-vrouwen binnen de samenleving, de LHBT- en de vrouwenbeweging

Nieuwe inzichten en thema’s vinden begin 2012 hun beslag in de plannen voor het project Zichtbaar LesBisch 2.0 dat de LesBische Alliantie de komende drie jaar landelijk zal uitvoeren.

In Amsterdam kunnen LesBische initiatiefneemsters hun plannen indienen bij SPE.

Het verslag van de bijeenkomst kun je hier downloaden.

Een open dialoog over homoseksualiteit met vrouwen met een migrantenachtergrond, beter onderzoek om psychosociale problematiek van lesbische vrouwen in kaart te brengen en vaker melden van discriminatie of pesterijen. Dat zijn enkele van de aanbevelingen om het welzijn van Amsterdamse vrouwen met lesbische gevoelens, waar nodig, te vergroten… Lees en bekijk hier meer.

Zichtbaarheid in beleid en onderzoek

Inleiding SPE expertbijeenkomst lesbische identiteit door Irene Hemelaar 18 juni 2010

Belang van onderzoek
Met onze presentatie van het eerste grootschalige onderzoek naar het welbevinden van lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland hebben we behoorlijk wat in beweging gezet. We kwamen in het vizier van OCW en de gemeente Amsterdam. De eerste zorgt ervoor dat we tot eind 2011 meer emanciperend werk voor LBT-vrouwen kunnen verrichten.

We weten te weinig over lesbische en biseksuele vrouwen
Grootschalige onderzoeken zoals het landelijke Nemesisonderzoek kennen wel een mogelijkheid om de geaardheid bekend te maken, maar bij het meten werd nooit specifiek gekeken naar en vergeleken met LHBT-resultaten.

Ik begreep van de dames van SPE dat in Amsterdam bij bevolkingsonderzoeken nog niet eens wordt gekeken naar m/v, laat staan naar hetero vs LHBT.

Wel heeft A’dam vorig jaar een onderzoek gedaan naar homoseksuele mensen in de stad. Hieruit blijkt dat  bij een niet zo wetenschappelijke schatting gemiddeld 10% van de mannen in A’dam homo is en 3% van de vrouwen lesbisch. Onder niet westerse allochtone vrouwen is dit 0,9%. Deze cijfers lijken me bijzonder weinig en ik vermoed eerder dat de onderzoekmethoden lesbische vrouwen niet zichtbaar hebben gemaakt, dan dat het percentage lesbische vrouwen werkelijk zoveel lager ligt. Uit het onderzoek blijkt ook dat deze groep lesbische vrouwen minder te besteden hebben dan heteroseksuele vrouwen. 10 op de 100 lesbiennes beoordeelt hun gezondheid als zeer slecht, tegen 4 op de 100 heteroseksuele vrouwen.

Reden temeer om op lokaal niveau meer gedegen onderzoek te verrichten naar het welbevinden van lesbische en biseksuele vrouwen. En dit niet eenmalig te doen, maar dit te herhalen, zodat je kunt zien of het beter of slechter gaat.

Wat te doen met het ‘weten’?
Onderzoek roept altijd nieuw onderzoek op.  Op basis van bovengenoemde resultaten zou je verder onderzoek moeten doen naar het ‘waarom’ en beleid maken om de positie van lesbische vrouwen te verbeteren. Hierbij zou de gemeente geld vrij moeten maken voor en samen moeten werken met organisaties die zich inzetten voor vrouwen en/of de hele brede LHBT-brede groep. Ik denk hierbij aan Schorer, COC Amsterdam, Stichting OndersteBoven, stichting ProGay. Bij deze organisaties bestaat al kennis om – met elkaar – een verandering op gang te zetten, ieder vanuit zijn eigen expertise.

In de Gay Capital nota van Ossel lag de focus wederom op homomannen. Lesbische vrouwen bleken andermaal met 1 alinea op een document van 16 pagina’s een blinde vlek. De conclusie was: we weten te weinig en we zouden eens met vrouwenorganisaties moeten gaan praten.

Deze bijeenkomst  door SPE is daar een aanzet toe. Moge dit tot concreet – financieel – handelen van de gemeente komen.